Έξυπνη Φυσική Ιστολόγιο

0

Κεντρομόλος δύναμη

 

 Για να εκτελέσει ένα σώμα κυκλική κίνηση πρέπει να δέχεται μια δύναμη την οποία ονομάζουμε κεντρομόλο. Η δύναμη αυτή έχει πάντοτε κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και μέτρο: $$F_κ=m·α_κ?F_κ=m·u^2/R$$ Η κεντρομόλος δύναμη...

0

Ομαλή κυκλική κίνηση

 

 Είναι η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα όταν η τροχιά του είναι κύκλος και το μέτρο της ταχύτητάς του παραμένει σταθερό. Τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την ομαλή κυκλική κίνηση, είναι: Περίοδος $Τ$: Ο χρόνος...

0

Τριβή

 

 Η Τριβή είναι δύναμη αντίστασης που εκδηλώνεται ενάντια σε οποιαδήποτε μετακίνηση μερών του αυτού σώματος ή στην σχετική κίνηση δύο σωμάτων που οι επιφάνειές τους εφάπτονται. Στη πρώτη περίπτωση εκδηλώνεται εσωτερική τριβή, στη δε...

0

Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων

 

 Αν σε ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις, που διέρχονται από το ίδιο σημείο, τότε αυτό ισορροπεί, όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν. Περίπτωση 1: Ισορροπία σώματος υπό την επίδραση δύο δυνάμεων Παρατηρήστε την...

0

Ανάλυση σε συνιστώσες

 

 Είναι η αντίστροφη διαδικασία της σύνθεσης δυο δυνάμεων. Σκοπός είναι να βρούμε τις συνιστώσες, όταν μας δίνεται η συνισταμένη. Συνήθως η ανάλυση γίνεται πάνω σε δυο κάθετους άξονες. Για να αναλύσουμε μια δύναμη σε...

0

Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο

 

 Για να υπολογίσουμε τη συνισταμένη δυο δυνάμεων $F_1$ και $F_2$ στο επίπεδο, ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Φέρνουμε από το άκρο της $F_1$ παράλληλη στην $F_2$ , ομοίως από το άκρο της $F_2$ παράλληλη στην...

0

Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

 

 Σύνθεση δυνάμεων ονομάζουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε για την αντικατάσταση των δυνάμεων που ασκούνται πάνω σ’ένα σώμα με μια η οποία προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα με αυτές. Η δύναμη αυτή ονομάζεται συνισταμένη και συμβολίζεται...

0

Τρίτος νόμος του Νεύτωνα

 

 Ή αλλιώς νόμος δράσης – αντίδρασης. Όταν ένα σώμα ασκεί μια δύναμη σε ένα άλλο σώμα, τότε δέχεται από αυτό μια αντίθετη δύναμη. Προσοχή στα εξής: Αφού σε κάθε δράση αναπτύσσεται μια αντίδραση, προκύπτει...

0

Ελεύθερη πτώση

 

 Λέμε ότι ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση, όταν αφήνεται να κινηθεί υπό την επίδραση μόνο της δύναμης του βάρους του. Είναι μια κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. Κάθε σώμα που εκτελεί ελεύθερη...

0

Η έννοια του βάρους

 

 Είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει ένα σώμα και έχει πάντοτε κατεύθυνση προς το κέντρο της. Περιγράφεται από τη σχέση: $$w=m·g$$ όπου: w: το βάρος που μετριέται σε (Ν) m: η...