Έξυπνη Φυσική Ιστολόγιο

0

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 

 Ονομάζουμε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ε.Ο.Κ), την κίνηση που εκτελεί ένα κινητό όταν κινείται πάνω σε ευθεία γραμμή και το διάνυσμα της ταχύτητάς του παραμένει σταθερό. Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι το κινητό να διανύει...

0

Ταχύτητα

 

 Στιγμιαία ταχύτητα Είναι η ταχύτητα που έχει το αντικείμενο μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η ένδειξη του ταχύμετρου ενός αυτοκινήτου δείχνει τη στιγμιαία ταχύτητά του. Μονάδα μέτρησης στο S.I, είναι το 1 m/s. Περιγράφεται από...

0

Ακινησία

 

 Είναι η κατάσταση στην οποία η θέση (x) ενός αντικειμένου δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ισχύει: x = σταθερή. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις: Το αντικείμενο να βρίσκεται δεξιά της αρχής των αξόνων....

0

Απόσταση

 

 Η λέξη απόσταση δηλώνει το συνολικό μήκος της διαδρομής που έχει διανύσει το αντικείμενο από την αρχική έως την τελική θέση του. Είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1m. Τρέξτε την προσομοίωση:...

0

Μετατόπιση πάνω σε άξονα

 

 Η μετατόπιση ενός αντικειμένου είναι ένα διάνυσμα που εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική θέση του. Το μέτρο της υπολογίζεται από τη διαφορά: $$Δx=x-x_0$$ όπου $x_0$ και x, η αρχική και τελική θέση του...

0

Θέση πάνω σε άξονα

 

 Η θέση ενός υλικού σημείου ορίζεται πάντα ως προς ένα ορισμένο σύστημα αναφοράς και αναφέρεται στο που ακριβώς βρίσκεται το σημείο πάνω σε έναν άξονα. Για να την προσδιορίσουμε σχεδιάζουμε ένα διάνυσμα που έχει...

0

Χρονική στιγμή – διάρκεια

 

 Χρονική στιγμή: ονομάζεται η ένδειξη του ρολογιού ή του χρονομέτρου και είναι ένα στιγμιαίο γεγονός που συνδέεται με το χρόνο. Η χρονική στιγμή δεν έχει διάρκεια. Τρέξτε την προσομοίωση: Πατήστε 2 φορές το κουμπί της...

0

Τροχιά

 

 Ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού το σύνολο των σημείων ? θέσεων από τα οποία διέρχεται κατά το χρόνο της κίνησής του. Ανάλογα με το είδος της τροχιάς η κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη, κυκλική ή γενικά καμπυλόγραμμη....

0

Σχετικές κινήσεις

 

 Αν το σώμα αλλάζει θέση, λέμε ότι κινείται. Κινείται όμως σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Η κίνηση επομένως είναι σχετική δηλαδή αναφέρεται ως προς ένα σημείο ή κάποιο άλλο σώμα το οποίο θεωρείται...